Algemene Voorwaarden van "Arturo meubelstoffeerder” te Hardenberg

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 08216113

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten schriftelijk aangegaan door "Arturo meubelstoffeerder”, gevestigd te Hardenberg , hierna te noemen Goyes.
1.2. Bijzondere, van de voorwaarden van Goyes afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen.
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2. Mondelinge aanbiedingen door Goyes zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2.3. Gegevens in drukwerken verstrekt door Goyes zijn aan wijziging onderhevig zonder
voorafgaand bericht. Zij binden Goyes niet.

Artikel 3: Overeenkomst.
3.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Goyes door zijn bevestiging.
3.2. Elke met Goyes aangegane overeenkomst, bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Goyes zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Goyes zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
3.3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in catalogi: afbeeldingen e.d. door Goyes bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.4. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

Artikel 4: Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
4.1. Goyes aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeenkomen.
4.2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Goyes onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpersonen en/of derden.
4.3. Algemene voorwaarden worden slechts door Goyes aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 5: Levering- c.q. opleveringstermijnen.
5.1. De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Goyes schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Goyes zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
5.2. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op) leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6: Gedeeltelijke levering- c.q. oplevering.
Elke gedeeltelijke (op)levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen of werkzaamheden van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling”.

Artikel 7: Prijzen.
7.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
7.2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al gescheiden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 8: Aanbetaling.
Goyes is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Goyes de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9: Annuleren.
9.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen c.q. het uitgevoerde werk weigert af te nemen, is hij verplicht de door Goyes reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Goyes gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Goyes als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Goyes te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
9.2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Goyes zich alle rechten voor volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Goyes aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11: Aansprakelijkheid.
11.1. Goyes is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buiten gewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of (op)geleverd;
g. Verkleuring van de (op)geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak;
11.2. Goyes is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Goyes of van hen, die door Goyes te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
11.3. Goyes zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 12: Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 13: Materialen.
13.1. Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
13.2. De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hemzelf te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Goyes tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.
13.3. Ondergeschikte veranderingen ( b.v. kleine model veranderingen)van of aan de door Goyes doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14: Leverantie.
Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de (op)levering van de goederen of de (op)levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen.
a. Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de (op)leveringen moeten geschieden zodanig is, dat de beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
b. Dat de toegang tot het terrein en/of ruimte waarde aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
c. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Goyes komt vast te staan;
d. Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht,verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.
De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 15: Reclame
15.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Goyes terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Goyes wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.2. Goyes dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijk verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.3 Indien de reclame naar het oordeel van Goyes juist is, zal Goyes hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, het zij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16: Meer en minder werk.
16.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
16.2. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Goyes op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
16.3. Door Goyes te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Goyes om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Goyes gewenste tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 18: Wijziging van de opdracht.
18.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
18.2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Goyes ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
18.3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Goyes buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 19: Overmacht.
19.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Goyes of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Goyes, ex en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Goyes, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijk omstandigheden meebrengen, leveren voor Goyes overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19.2. Goyes is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schroten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud.
20.1. Zolang Goyes geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Goyes.
20.2. Goyes heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
20.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21: Wanprestatie en ontbinding.
21.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Goyes ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontboden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21.2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Goyes heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
21.3. Goyes is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Goyes reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Goyes op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 22: Betaling.
22.1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22.2. Goyes is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijnen door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22.3. Goyes is voortsgerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22.4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
22.5. Uit het enkele feit dat Goyes zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23: Toepasselijk recht.
Op alle door Goyes gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24: Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Goyes, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.